Organizator

Partner szkolenia

Zamówienia publiczne na bieżące dostawy, usługi lub roboty budowlane dla spółek komunalnych: mechanizmy optymalizacji procesów zakupowych

9 grudnia 2021 r.

Zarejestruj się

SZKOLENIE ON-LINE

w godzinach 9:00 - 12:00

Szkolenie on-line, które odbędziesz niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Wiedza przekazana dokładnie w tej samej formie, jak podczas szkoleń stacjonarnych.

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

PROBLEMATYKA SZKOLENIA

Nowe Prawo zamówień publicznych obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że 14 października 2019 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian przewidziany w nowym P.z.p. jest bardzo szeroki. Celem wdrażanych zmian jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.


Jakie nowe obowiązki bądź uprawnienia wprowadzają przepisy ustaw będzie można dowiedzieć się z cyklu szkoleń organizowanych on-line przez firmę Abrys na temat prawa zamówień publicznych? Szkolenia przeprowadzi Konrad Różowicz, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners.


Głównym celem realizacji szkoleń jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych.

TERMINY SZKOLEŃ

1.szkolenie odbędzie się 29 stycznia, temat: Lokalna gospodarka odpadami komunalnymi a nowe P.z.p.

(rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)


2.szkolenie odbędzie się 1 lutego temat: Spółki komunalne w obliczu nowego P.z.p.

(rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)
 • przedstawiciele przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • przedstawiciele wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • specjaliści ds. zamówień publicznych
 • członkowie komisji przetargowych
 • uczestnicy przetargów
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w rozmaitych obszarach
 • audytorzy i pracownicy do spraw kontroli zamówień

DLA KOGO SZKOLENIE?

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA

Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie mechanizmów pozwalających na sprawne a jednocześnie zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nabywanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania spółki komunalnej, w tym przy uwzględnieniu sytuacji awaryjnych i nieprzewidywalnych - zarówno obiektywnie jak i z perspektywy spółki, ze względu na decyzję właścicielską.


W toku spotkania, w oparciu o doświadczenie prowadzącego, jak i analizę orzecznictwa oraz stanowisk kontrolnych omówione zostaną:


1) mechanizmy kontraktowania, w tym np. umowa ramowa oraz dynamiczny system zakupów;


2) dopuszczalne tryby awaryjne, wraz z ich porównaniem oraz analizą przesłanek umożliwiających ich zastosowanie;


3) kontraktowe formuły współdziałania spółek komunalnych, w tym między sobą jak i JST będącymi ich właścicielami;


4) kontraktowe instrumenty uelastyczniania stosunków kontraktowych na etapie realizacyjnym.


Wskazane powyżej zagadnienia zostaną omówione w sposób całościowy, dotyczący zarówno etapu wdrożenia współpracy, przygotowania postępowania, jego przeprowadzenia, jak i wykonania umowy.

TEMATYKA SZKOLENIA

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

367,77 PLN brutto

Zapisz się

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym, w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Szkolenie - krok po kroku

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Poznasz obowiązki i prawa pracodawcy w dobie epidemii koronawirusa
 • Dowiesz się jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy
 • Wskażemy na dodatkowe zabezpieczenia i procedury
 • Nauczymy jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników
 • Poznasz zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów
 • Uzyskasz unikalną wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc objętych kwarantanną

PROGRAM

Organizator

Przegląd Komunalny

Partner

Togatus, Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy


Dzień pierwszy (7 września)

 • cel wprowadzenie programu- dodatkowa emerytura
 • sposób finansowania programu
 • zasady tworzenia PPK
 • nadzór państwa nad PPK

9.00 – 10.00 Logowanie i rejestracja uczestników

10.10 – 11.30 Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Terminy i etapy wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

11.30 – 11.45 Przerwa

13.15 – 13.30 Dyskusja, pytania uczestników

11.45 – 13.15 Wybór instytucji finansowej

 • sposób wyboru instytucji finansowej- porozumienie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników
 • sposoby wypracowania porozumienia ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników i związane z tym problemu
 • kryteria wyboru instytucji finansowej

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • forma zawarcia umowy
 • treść umowy o zarządzanie PPK
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o zarządzenie PPK
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK

10.00 – 10.10 Powitanie gości, Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

 • etapy wdrożenia PPK
 • terminy wdrożenia poszczególnych etapów PPK
 • konsekwencje niezachowania terminów wdrożenia PPK

Dzień drugi (8 września)

 • forma zawarcia umowy
 • treść umowy o prowadzenie PPK
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK
 • skutki nie zawarcia umowy na prowadzenie PPK

9.00 – 10.00 Logowanie i rejestracja uczestników

10.10 – 11.30 Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Wprowadzenie PPK

11.30 – 11.45 Przerwa

 • wpłaty podstawowe i dodatkowe – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • obniżenie opłaty podstawowej
 • terminy dokonywania wpłat do PPK

13.15 – 13.30 Dyskusja, pytania uczestników

10.00 – 10.10 Powitanie gości, Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

11.45 – 13.15 Naliczanie wpłat do PPK i przekazywanie jej wybranej instytucji finansowej

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy

 • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
 • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Prowadzący szkolenie

Konrad Różowicz


Prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Maciej Kiełbus


Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego. Aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.Krzysztof Drapiński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów uzyskał certyfikat TOLES, poświadczający znajomość języka angielskiego prawniczego.Lauret konkursu ,,Program Kariera” organizowanego przez Polską Radę Biznesu (XII edycja, 2015 r.). W 2016 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, po odbyciu której uzyskał uprawnienia radcy prawnego.Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Interesuje się prawem zamówień publicznych, procesem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem własności intelektualnej.

dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Tomasz Małecki


redakcja "Przeglądu Komunalnego"

tel. +48 539 549 453

e-mail.: t.malecki@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Zadzwoń

Kontakt w sprawie reklamy

reklama@abrys.pl

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807